Privacybeleid DVC Eva’s Tienen vzw

DVC Eva’s Tienen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over (welke

gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. DVC Eva’s Tienen vzw

doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.

DVC Eva’s Tienen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U zal ook informatie vinden op

de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link:

https://www.privacycommission.be/nl .

Als DVC Eva’s Tienen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. DVC Eva’s Tienen vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar

site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk

wordt behandeld. Ons privacybeleid is bestemd voor alle natuurlijke personen. Dit

privacybeleid is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft

hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

DVC Eva’s Tienen vzw

de heer Wouter Lissens, Voorzitter

Begijnenstraat z/n

3300 Oorbeek

evaskumtich@gmail.com

Waarom verwerkt DVC Eva’s Tienen vzw persoonsgegevens?

DVC Eva’s Tienen vzw verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

• Zodat u kan deelnemen aan de activiteiten van DVC Eva’s Tienen vzw;

• Zodat zij u haar nieuwsbrieven en uitnodigingen kan versturen;

• Op basis van wettelijke verplichtingen die o.a. voortvloeien uit de VZW-wetgeving.

Welke gegevens verwerkt DVC Eva’s Tienen vzw?

Voor de bovenstaande doelstellingen kan DVC Eva’s Tienen vzw de volgende

persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door een overheid : identiteitskaartnummer

• Rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

• Beeld- en geluidsopnames

DVC Eva’s Tienen vzw verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de

doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij zij vooraf uw toestemming

hiervoor heeft verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan DVC Eva’s Tienen vzw geeft, kan zij aan derde partijen verstrekken

indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en

wettelijke verplichtingen.

DVC Eva’s Tienen vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij

geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Verder zal DVC Eva’s Tienen vzw de door u

verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan

is of door uw toestemming.

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet

aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

DVC Eva’s Tienen vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn

buiten de EU. (Zie eveneens rubriek "uw rechten omtrent uw gegevens").

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor

schriftelijke toestemming is gegeven door de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of

voogd).

Hierbij kunnen volgende gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd)

worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke

toestemming).

Bewaartermijn

DVC Eva’s Tienen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zij verwijdert om

opvolgingsredenen uw gegevens ten laatste 1 jaar nadat u het lidmaatschap bij DVC Eva’s

Tienen vzw uitdrukkelijk heeft beëindigd.

Beveiliging van de gegevens

DVC Eva’s Tienen vzw heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, dit zijn onder meer volgende maatregelen :

• Alle personen die namens DVC Eva’s Tienen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• DVC Eva’s Tienen vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar

systemen;

• DVC Eva’s Tienen vzw maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen

herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• DVC Eva’s Tienen vzw test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;

• Het bestuur van DVC Eva’s Tienen vzw is geïnformeerd over het belang van de

bescherming van persoonsgegevens.

• Fysieke gegevensdragers (papier, memory-sticks, ...) zullen zorgvuldig bewaard worden en

dit enkel bij voornoemde bestuursleden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens

welke wij van u ontvangen hebben. Hiertoe kan u steeds contact met ons opnemen via de

contactgegevens van DVC Eva’s Tienen vzw die in dit privacybeleid werden opgenomen. Om

uw identiteit te controleren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee

te sturen.

U kan tevens schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om

de door u verstrekte gegevens door DVC Eva’s Tienen vzw te laten overdragen aan uzelf.

DVC Eva’s Tienen vzw kan u in dit kader vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan

geven aan voornoemde verzoeken.

Bovendien heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk te

herroepen.

Tot wie kunt u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag

samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt

naar:

DVC Eva’s Tienen vzw

de heer Wouter Lissens, Voorzitter

Begijnenstraat z/n

3300 Oorbeek

evaskumtich@gmail.com

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u ook het recht om een klacht in te

dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft :

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 2 274 48 00, Email:

commission@privacycommission.

Wijziging privacybeleid

DVC Eva’s Tienen vzw kan haar privacybeleid wijzigen. In voorkomend geval zal dit via haar

website aangekondigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te

raadplegen.

De laatste wijziging gebeurde op 25 juni 2018. Oudere versies van ons privacybeleid zullen in

ons archief worden opgeslagen. Indien u deze wenst te consulteren, kan u hiertoe DVC Eva’s

Tienen vzw contacteren.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van DVC Eva’s

Tienen vzw te accepteren.